Cung cấp Dịch vụ WiFi Sự Kiện Power & Electricity World

Ghé thăm SunSource Energy tại stand n10 tại Power & điện thế giới VN, solar show VN & Wind show vn vào ngày 10-11 tháng tư năm 2018 tại gem center, TP HCM!

Hãy đến thăm Sunsource Energy tại Quầy N10 tại Power & Electricity World VN, Solar Show VN & Wind Show VN ngày 10-11/04/2018 tại GEM Center, TP HCM!
 - Vài hình ảnh Team đã triển khai: