Cung cấp Dịch vụ WiFi Sự Kiện Masan

Triển khai WiFi sự kiện khách hàng Masan 2018 tại Q1

Vài hình ảnh Team đã triển khai